Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY – www.oslavime.cz

Kontaktní informace naleznete pod odkazem KONTAKT

 

Prodávající  / dodavatel  internetového obchodu / eshopu  www.oldmodel.cz

ing. Václav Fiala

IČO: 10394265, není plátcem DPH

Místo podnikání dle ŽL (Chemická 9, Plzeň– nejedná se o kamenný obchod)

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky internetového obchodu Oldmodel (dále jen „prodávající”)

upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na

základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva”) uzavírané mezi prodávajícím a jinou

fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující”) prostřednictvím internetového

obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové

adrese www.oslavime.cz a to prostřednictvím webového

rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu”).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání

webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.oslavime.cz

(dále jen „eshop”) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.

Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních

podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva

a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze

v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění

obchodních podmínek.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji,

a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží.

2.2 Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou

zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost

prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením

a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené

ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci

území České republiky.

2.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní

obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

• objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží” kupující do elektronického

nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

• způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení

objednávaného zboží

• informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako

„objednávka”).

2.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit

údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat

a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující

prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku”. Údaje uvedené v objednávce

jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky

toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty

kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „e-mailová adresa kupujícího”). Odesláním

objednávky kupující souhlasí s aktuálními obchodními podmínkami uvedenými na

webovém rozhraní internetového obchodu.

2.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží,

výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné

potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním přijetí objednávky

(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu

elektronické pošty kupujícího.

2.8 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to

zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně

obchodních podmínek).

2.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní

smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku

v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady

na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může

kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

• v hotovosti na dobírku platbou přepravci při převzetí zásilky;

• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, který bude kupujícímu oznámen v

emailu o potvrzení objednávky (dále jen „účet prodávajícího”);

• cena nákladů na dopravu se může lišit i podle váhy a množství objednaného zboží.

3.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady

spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní

cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu tyto

náklady následujícími způsoby:

• v hotovosti na dobírku platbou přepravci při převzetí zásilky;

• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, který bude kupujícímu oznámen v

emailu o potvrzení objednávky (dále jen „účet prodávajícího”)

• cena nákladů na dopravu se může lišit i podle váhy a množství objednaného zboží.

3.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při

převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od obdržení

potvrzení o přijetí objednávky dle čl. 2.5.

3.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží

společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je

závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na

účet prodávajícího.

3.5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde

k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě

před odesláním zboží kupujícímu.

3.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně

kombinovat.

3.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými

právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní

smlouvy kupujícímu fakturu. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu:

a) při platbě předem po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na

elektronickou adresu kupujícího

b) při objednání zboží na dobírku prodávající připojí fakturu již do balení zásilky se

zbožím

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník”), nelze

mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání

kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání nebo

porušil-li spotřebitel jejich originální obal. Také zboží, které bylo dodáno mimo obvyklou

nabídku na speciální objednávku kupujícího.

4.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy

odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo

od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Zboží musí být

prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží kupujícím,

a to na adresu provozovny prodávajícího. Není možné poslat vracené zboží na dobírku,

nebude akceptována, tj. nebude přebírána. Nebude-li zboží prodávajícímu vráceno

nepoškozené a neopotřebené, tj. neotevřené, a v původním obalu, pak prodávajícímu vůči

kupujícímu vzniká dle čl. 4.6. nárok na náhradu škody tím vzniklé.

4.3 V případě platného odstoupení od smlouvy dle čl.4.2 obchodních podmínek se kupní

smlouva od počátku ruší. V případě, že kupující poruší povinnost dle čl.4.1, vzniká

prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 30% (slovy: třicet procent) za každý den

prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není

dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se

vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu.

4.4 Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 4.9 obchodních podmínek

je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění,

zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno a také zda bylo

vráceno v původním nepoškozeném obalu.

4.5 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1 a 4.2 obchodních podmínek vrátí

prodávající kupní cenu (včetně nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu

nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl.4.4

obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.6 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno,

opotřebeno či částečně spotřebováno, nebude v originálním nepoškozeném obalu, vzniká

prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok

na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku

kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl.4.3

obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku

kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

4.8. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

4.9. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4.10. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující

riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2 Dodací lhůta od potvrzení objednávky je od 3 do 14 dnů, není-li uvedeno jinak. V

případě, že některé zboží není skladem, bude o tom kupující vyrozuměn emailem nebo

telefonicky.

5.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím

v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží

při dodání, je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy:

pětset korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo

jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen předem uhradit

náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným

způsobem doručení.

5.5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů

zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě

shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující

zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží

splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně

porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.6 Každá objednávka kupujícího je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č.

40/1964 Sb) dle těchto obchodních podmínek. Kupující, kteří si objednají zboží a

nezaplatí objednávku, případně si následně nepřeberou expedovanou zásilku na dobírku,

budou požadováni o uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek

(tzv. smluvní pokuta) ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých). Odesláním

objednávky kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a smluvní pokutou v

uvedené výši, a to do 10 dnů od vyrozumnění.

5.7 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky

prodávajícího.

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady,

včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými

předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní

smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc

má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované pro věc takového druhu obvyklé, je v

odpovídajícím množství a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo

pro který se věc obvykle používá.

6.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen

„rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající dané zboží

vyměnil. Výměna je možná po obdržení doporučené zásilky s reklamovaným zbožím

odeslané kupujícím na adresu provozovny prodávajícího; není-li takový postup možný,

může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To

neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo

rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6.4 Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady,

které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Po

převzetí zásilky prodejce neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo

zacházením se zbožím ze strany kupujícího.

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží včetně nákladů

na dopravu

7.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové

rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem.

Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo

třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení

nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.3 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat

mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv

na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v

rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu

s jeho určením.

7.4 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu

ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

7.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé

v důsledku zásahů třetích osob do eshopu nebo v důsledku užití eshopu v rozporu s jejich

určením.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,

adresa bydliště, adresa elektronické pošty (e-mail) a telefonní číslo. V případě podnikání

kupujícího také identifikační číslo a daňové identifikační číslo. (dále společně vše jen jako

„osobní údaje”).

8.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely

realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních

sdělení prodávajícímu.

8.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém

uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět

správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o

změně ve svých osobních údajích.

8.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto

zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez

předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou

zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě

neautomatizovaným způsobem.

8.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje v objednávce jsou přesné a že byl

poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje,

že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu

k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

8.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5.33)

provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a

osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje

nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

▪ požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

▪ požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména

se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo

zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel

žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto

ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad

pro ochranu osobních údajů přímo.

8.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající

povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle

předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na

poskytnutí informace.

8.10 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo

podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním

obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

9. DORUČOVÁNÍ

9.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí

být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo

doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

Kupujícímu je doručováno na adresu jeho elektronické pošty.

9.2 Zpráva je doručena:

▪ v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server

příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být

zajištěna certifikátem,

▪ v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních

služeb převzetím zásilky adresátem,

▪ v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních

služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba

oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

▪ v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k

převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních

služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Pokud vztah související s užitím eshopu nebo právní vztah založený kupní smlouvou

obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým

právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních

předpisů.

10.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění

a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v

rámci své působnosti místně příslušný živnostenský úřad.

10.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se

takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se

neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho

ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy

či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím

v elektronické podobě a není přístupná.

 

 

V Plzni dne 4.5.2017.